Internet partner

 • Po?etna
 • Rezervacijski sustav

  • Book

   Za hotele


   Inovativno rješenje koje pretvara stranice hotela u pravi prodajni kanal.


   • mogu?nost direktne naplate putem kreditnih kartica
   • kompletna kontrola nad ponudom
   • definirate razli?ite popuste i akcije, koji se odmah obra?unavaju za goste...

   minicard2

   Za male iznajmljiva?e


   U kombinaciji sa PayPalom diže poslovanje apartmana na višu razinu.


   • naplata predujma preko Interneta
   • novac stiže na Vaš ra?un
   • cijene se same obra?unavaju

   flayer

   Za agencije


   Snažno rješenje koje vas bolje povezuje s  iznajmljiva?ima i omogu?uje direktno rezerviranje.


   • svi vaši iznajmljiva?i mogu dobiti za sebe isto rješenje
   • kad iznajmljiva? ažurira zauzetost ili cijenu, automatski novo stanje dobiva i agencija
   • povezujemo se s Vašom postoje?om stranicom!

   card2

   Za udruge i portale


   Udruge iznajmljiva?a i Internet portali mogu poboljšati svoje stranice uvo?enjem rezerviranja.


   • prilago?eno kako direktnom rezerviranju, tako i radu na upit
   • jednostavno za korištenje
   • razli?iti tipovi iznajmljiva?a   Pogledajte naše reference


 • Distribucija smještaja

  • Book

   Prema Internet stranicama i agencijama


   Rješenje koje vam omogu?uje da se prodajete na velikom broju vode?ih portala. Booking.com, Expedia, Venere, HRS, ...


   • cijene i zauzetost održavate na jednom mjestu
   • iznajmljena soba, automatski se zatvara na svim kanalima
   • tehnologija radi za Vas, a Vi zara?ujete!

   minicard2

   Prema Globalnim distribucijskim sustavima


   Dovedite vaš objekt na stol preko 500000 putni?kih agenata u svijetu i sva 4 GDS-a (Amadeus, Sabre, Galileo i WorldSpan)


   • mreža izvrsno funkcionira u gradskim centrima
   • svima dajete iste cijene i proviziju
   • najboli na?in da svi putni?ki agenti do?u do Vas


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Pove?anje prometa

  • Book

   Poboljšanjem pozicije stranice na pretraživa?ima (SEO)


   Jedino uz kvalitetno prilago?enu stranicu pretraživa?ima mogu?e je napraviti uspješnu marketinšku akciju na Internetu.
   Prilagodite svoju stranicu ve? danas te dovodite na nju goste trajno i povoljno!


   • optimiziramo Vaše stranice za pretraživa?e
   • pove?avamo vašu vidljivost na Internetu

   minicard2

   Marketinškim kampanjama za Google, Facebook i lokalne portale


   plasirajte Vaše smještajne kapacitete direktno prema gostima koji ih upravo traže!


   • budite vidljivi na Google-u!
   • do?ite do gostiju putem Facebooka (750.000.000+ korisnika)
   • prodajite smještaj preko affiliate preprodava?a


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Izrada stranica
 • Kontakt
Nalazite se ovdje: PoÄŤetna Rezervacijski sustav Agencije

 • Uvod
 • Agencija
 • AĹľuriranje zauzetosti
 • Gost
 • Instalacija
 • Demo

ONLINE REZERVACIJSKI SERVIS/SUSTAV E- BOOKING

Poštovani vlasnici i direktori putni?kih agencija,

Pred Vama je moderno i tehnološki inovativno rješenje koje ?e Vam olakšati komunikaciju sa potencijalnim gostom te mu omogu?iti da rezervira privatnu sobu ili apartman od 0-24 bez da vas izravno kontaktira bilo putem e-maila ili telefona. Ovaj rezervacijski servis se do sada pokazao vrlo uspješan kod velike ve?ine hotela i iz dana u dan ga koristi sve ve?i broj vlasnika privatnog smještaja.

Kao vlasnik ili direktor putni?ke agencije svoju internet stranicu ?ete pretvoriti u pravi prodajni kanal a svom ugovornom privatnom iznajmljiva?u besplatno ustupiti alat kojim ?e preko interneta održavati zauzetost svojih soba i apartmana.

JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE

Rezervacijski servis/sustav E-booking u potpunosti se prilago?ava Vašoj poslovnoj politici.

Korištenje je vrlo jednostavno i daje vam kompletnu kontrolu nad cjelokupnim rezervacijama.

 • poslujete na na?in koji je do sada bio dostupan samo hotelima i hotelskim lancima
 • samostalno u svakom trenutku možete mijenjati cijene na svojim web stranicama (pove?avati, smanjivati)
 • sve promjene su odmah vidljive na internetu i dostupne gostu koji pregledava vašu internet stranicu
 • više nemate potrebe svaki ?as pregledavati svoju e-mail poštu jer slanjem upita gost automatski nakon nekoliko trenutaka na svoj mail dobija ponudu sa izra?unom cijene, brojem Vašeg deviznog ra?una i iznosom koji treba platiti.
 • rizik da gost „pobjegne" i rezervira nešto drugo se smanjuje na minimum jer je pravodobno dobio sve potrebno da može izvršiti uplatu. Ukoliko gost npr.rezervira iz neke zemlje ?ija se vremenska zona razlikuje od naše, potencijalno je mogu?e da i izvan radnog vremena agencije gost pošalje upit, dobije automatsku ponudu i preko interneta izvrši pla?anje.
 • u svakom trenutku imate mogu?nost da pre?ete na sustav koji omogu?ava naplatu putem kreditnih kartica ili PayPal na?ina pla?anja.Ovo je mogu?e odnedavno i samo je još jedna potvrda da smo svi skupa na putu kada ?e ovakav vid rezerviranja biti jedino uspješan i svakodnevna pojava.
 • vaša internet stranica postaje pravi prodajni kanal kojim ostvarujete više rezervacija nego do sada.

UMJESTO KONTAKTIRANJA IZNAJMLJIVA?A TELEFONOM SVE JE AUTOMATIZIRANO

Do sada ste poslovali sa iznajmljiva?ima koji su zauzetost svojih soba i apartmana upisivali u svoj rokovnik sa kalendarom, možda u neku posebnu bilježnicu ili su jednostavno evidenciju zauzetosti vodili na zidnom kalendaru.

Kada po?nete koristiti rezervacijski servis E-Booking jedina ?e Vam obveza biti da svojim ugovornim iznajmljiva?ima bez naknade ustupite E-booking putem kojeg ?e zauzetost svojih kapaciteta održavati na internetu.

Da upravo tako !

Jedino to i E-BOOKING ?e funkcionirati samostalno i automatski.

U slu?ajevima kada odre?ene sobe ili apartmane imate u fiksnom zakupu zauzetost ?e održavati djelatnici Vaše agencije.

PREDNOSTI ZA GOSTA

E-BOOKING svakom Vašem potencijalnom gostu omogu?ava

 • pristupa?nost i pregled Vaših slobodnih smještajnih jedinica 24 sata dnevno na jednom od 12 svjetskih jezika
 • opis pojedine smještajne jedinice sa nekoliko prate?ih fotografija
 • uvid u precizan izra?un rezervacije
 • automatiziran i pojednostavljen proces rezervacije smještaja u samo 4 koraka
 • maksimalnu sigurnost pla?anja kreditnom karticom ili putem PayPal sustava naplate ukoliko ne želite više poslovati na principu primanja uplata putem deviznog ra?una

UGRADNJA NA VAŠU WEB STRANICU

Instalacija E-BOOKING-a je jednostavna i izgledom se prilago?ava izgledu Vaše web stranice. Nakon potpisa Ugovora o poslovbnoj suradnji stupiti ?emo u kontakt s vašim WEB masterom i dogovoriti modus prebacivanja podataka za sve smještajne jedinice koje imate na vašim web stranicama u sustav E-Booking.

E-BOOKING permanentno usavršavamo i oboga?ujemo novim mogu?nostima. Sve budu?e nove verzije dobijate na korištenje bez naknade.

PREGLEDAJTE E-BOOKING

Pogledajte kako može izgledati E-booking:

Datum dolaska:
Broj no?enja:
Rezerviraj:

Za pristup su?elju za upravljanje ponudom kontaktirajte nas putem e-maila.

next
prev

Pošalji upit za rezervacijski sustav/sistem za agencije  

O Internet partneru

 • Lokacija
 • O nama
 • Strategija
 • Vrijednosti


Pon - Pet | 9 - 16
+385.21.339.568

BookingIT -> Internet Partner d.o.o.

Svoje djelovanje otpo?eli smo kao Booking IT, tvrtka osnovana 2005. godine sa sjedištem u Splitu, s ciljem pružanja informati?kih usluga u turizmu.
Višegodišnji rad na tom polju rezultira s više proizvoda za online poslovanje turisti?kih subjekata te zbog potreba rastu?eg poslovanja 2007. godine oformljavamo tvrtku Internet Partner d.o.o. koja dodatno proširuje informati?ke djelatnosti na turizam.
Internet partner postao je vode?i pružatelj tehnologije u industriji putovanja u regiji.

Primjenom naprednih informacijskih tehnologija u turizmu upoznali smo probleme koje mu?e poduzetnike i tvrtke svih veli?ina. Ista iskustva odlu?ili smo primijeniti i na druge grane privrede i tako pružiti svima mogu?nost da svoje poslovanje prenesu na Internet.

VIZIJA
Internet partner ?e biti globalno poduze?e posve?eno izgradnji i stalnom unapre?ivanju IT proizvoda i usluga za rezerviranje i distribuciju smještaja te poboljšanje hotelske prodaje.

 

MISIJA
Olakšati proces rezerviranja i distribucije smještaja, poboljšati prodajne uspjehe svih naših korisnika!
STRATEGIJA
Konstantnim poboljšavanjem usluga online rezerviranja i distribucije pružiti našim klijentima odgovor na izazove kontinuirane promjene tehnologije i na?ina poslovanja.
Naša strategija po?iva na uspostavljanju dugoro?nih partnerskih odnosa s klijentima i dobavlja?ima.

KVALITETA

Težimo visokom stupnju kvalitete u svemu što radimo.

ORIJENTACIJA NA KORISNIKA

Korisnik je klju?an faktor u ostvarivanju vizije stalnog unapre?ivanja IT proizvoda i usluga za rezerviranje. Zbog toga težimo da bude na prvom mjestu u svim našim interakcijama. Ostvarivanje dugoro?nog partnerstva s korisnicima jedini je poslovni model koji garantira trajni uspjeh!

ETIKA

Vodimo se najvrijednijim eti?kim na?elima u svim našim odnosima.

DOPRINOS

Težnja nam je doprinositi dioni?arima, zaposlenicima, okolini u kojoj djelujemo i, naravno, našim korisnicima.